โรงพยาบาลสิเกา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

โรงพยาบาลสิเกา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม – 9 เมษายน 2564

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลสิเกา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
อัตราค่าจ้างวันละ 380 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

กำหนดการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป อาคารผู้ป่วนนอก ชั้น 2 โรงพยาบาลสิเกา ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม – 9 เมษายน 2564 ในวันเวลาราชการ ยกเว้น วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

การประกาศรายชื่อ ผู้สอบคัดเลือกและคัดเลือกได้
โรงพยาบาลสิเกา จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก/สอบคัดเลือกได้ ซึ่งผ่าน เกณฑ์ร้อยละ 50 ของตําแหน่งดังกล่าว ในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.00 น. ณ บอร์ดประกาศ อาคารผู้ป่วยนอก และบอร์ดประกาศกลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม ทางเว็บไซต์ WWW.Sikaohospital.go.th และทาง Facebook โรงพยาบาลสิเกา

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก