สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 62 อัตรา

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 62 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-11 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ กรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 1/2564

ระดับปฏิบัติงาน
1. เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
2. ผู้ช่วยทันตแพทย์ปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
3. เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน จำนวน 5 อัตรา

ระดับปฏิบัติการ
1. นายแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 40 อัตรา
2. ทันตแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
3. เภสัชกรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
4. นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
5.นักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
6. นักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
7. นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
8. นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา
9. พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร
สถานที่รับสมัคร ประสงค์จะสมัครคัดเลือกให้สมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ อาคารสำนักการแพทย์ ชั้น 3 ถนนมหาจักร แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2224-9711 หรือโทร. 0-2220-7534 ระหว่างวันที่ 1-11 กุมภาพันธ์ 2564 ในวันราชการ ภาคเช้าเวลา 09.00 – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 15.00 น. ผู้สมัครคัดเลือกต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร จำนวน 200 บาท เมื่อได้สมัครคัดเลือกและชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครแล้วจะไม่จ่ายเงินคืนให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกําหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก พร้อมกําหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบ เกี่ยวกับการคัดเลือกให้ทราบก่อนวันคัดเลือกไม่น้อยกว่า ๕ วันทําการ ณ ที่ปิดประกาศ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สํานักงานเลขานุการ สํานักการแพทย์ อาคารสํานักการแพทย์ ชั้น ๓ ถนนมหาจักร แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร เว็บไซต์สํานักการแพทย์ http://www.msd.bangkok.go.th และเว็บไซต์สํานักงานเลขานุการ สํานักการแพทย์ http://www.scmsd.go.th

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก