มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 มีนาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2564

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างวันละ 460 บาท
คุณวุฒิ/คุณสมบัติ
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางการศึกษา ศึกษาศาสตร์
2. มีทักษะและความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่าง ๆ เช่น Microsoft Office เป็นต้น
3. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่
4. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร โต้ตอบในระดับดี
5. มีวินัย ตรงต่อเวลา และทัศนคติที่ดีต่องานราชการ
6. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานในลักษณะการประสานงานและการทำงานเป็นทีม
7. ถ้าเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น

สถานที่รับสมัครสอบ
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน ยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง ณ สำนักงานคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ชั้น 4 โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2564

1 ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างวันละ 350 บาท
คุณวุฒิ/คุณสมบัติ
1. ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. มีความรู้ความสามารถ ที่เหมาะสมกับตำแหน่ง
3. มีวินัย ตรงต่อเวลา และทัศนคติที่ดีต่องานราชการ
4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานในลักษณะการประสานงานและการทำงานเป็นทีม
5. ถ้าเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น

2 ผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างวันละ 350 บาท
คุณวุฒิ/คุณสมบัติ
1. ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ หรือได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. มีความรู้ความสามารถ ที่เหมาะสมกับตำแหน่ง
3. มีวินัย ตรงต่อเวลา และทัศนคติที่ดีต่องานราชการ
4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานในลักษณะการ – ประสานงานและการทำงานเป็นทีม
5. ถ้าเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น

3 พนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างวันละ 350 บาท
คุณวุฒิ/คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
2. มีความรู้ความสามารถ ที่เหมาะสมกับตำแหน่ง
3. มีวินัย ตรงต่อเวลา และทัศนคติที่ดีต่องานราชการ
4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานในลักษณะการประสานงานและการทำงานเป็นทีม
5. เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น
6. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

กำหนดการรับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง ณ งานบุคลากร สำนักงานคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ชั้น 4 โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ

การประกาศผลการสอบแข่งขัน
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จะประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านโดยเรียงลําดับจากผู้ที่ได้ คะแนนสูงสุดตามลําดับ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต์ www.pnu.ac.th และเฟสบุ๊คเพจ : คณะแพทยศาสตร์ มนร..

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก