ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 3 รับสมัครบุคคลเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 7 อัตรา

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 3 รับสมัครบุคคลเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-12 มีนาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 3 เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

1 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (กลุ่มงานบริการ) จำนวน 5 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ 11,280 – 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับคุณวุฒิใดคุณวุฒิหนึ่งดังต่อไปนี้
1.1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ในทุกสาขาวิชา หรือ
1.2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในทุกสาขาวิชา
2. มีบุคลิกภาพดี รูปร่างสมส่วน
3. มีความรู้ ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft office Microsoft Word Microsoft Excel และ Microsoft PowerPoint รวมถึงสามารถใช้งาน Internet ได้เป็นอย่างดี

2 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (กลุ่มงานบริการ) จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับคุณวุฒิใดคุณวุฒิหนึ่งดังต่อไปนี้
1.1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังนี้ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ
1.2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังนี้ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชา การตลาด สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. มีบุคลิกภาพดี รูปร่างสมส่วน
3. มีความรู้ ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft office Microsoft Word Microsoft Excel และ Microsoft PowerPoint รวมถึงสามารถใช้งาน Internet ได้เป็นอย่างดี

กำหนดการรับสมัคร
สถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารบุคลากร สำนักงาน ฝ่ายอำนวยการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 3 (ศรชล.ภาค 3) อาคาร กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง วันที่ 12 มีนาคม 2564 หรือดาวโหลดเอกสารที่ เว็บไซด์ สำนักงาน ก.พ. (https://www.ocscgo.th) กำหนดเปิดรับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 8-12 มีนาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 โดยแนบหลักฐานการสมัครในรูปแบบของไฟล์ที่ ได้ระบุไว้ในแบบฟอร์ม ทั้งนี้ ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครแต่อย่างใด สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร 09 5495 4689 หรือ 09 1718 1089

การประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
ศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๓ จะประกาศรายชื่อ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรตามคะแนนสูงสุดตามลําดับ ในวันจันทร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ ตั้งแต่ เวลา ๑๓.00 น. ณ บอร์ดประกาศชั้นล่าง อาคารกองบัญชาการ ทัพเรือภาคที่ ๓ ตําบลวิชิต อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
เว็บไซต์ ศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๓ ที่ https://www.facebook.com/THAIMECC3/ และสื่อประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
บัญชีรายชื่อผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ มีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วัน ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตําแหน่งที่มีลักษณะ งานเดียวกันนี้ใหม่ หรือแล้วแต่กรณี

ประกาศรับสมัคร