โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 9 อัตรา

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-15 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)

1. พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 7 อัตรา กลุ่มการพยาบาล
– คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
– และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
– อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท ไม่รวมค่าตอบแทนอื่น ๆ

2. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 1 อัตรา กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
– คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม
– อัตราค่าจ้าง 9,660 บาท ไม่รวมค่าตอบแทนอื่น ๆ

3. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 1 อัตรา กลุ่มงานเภสัชกรรม
– คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม
– อัตราค่าจ้าง 9,660 บาท ไม่รวมค่าตอบแทนอื่น ๆ

กำหนดการรับสมัคร
สถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร ติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ ชั้น 6 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 8-15 กุมภาพันธ์ 2564 ในวันและเวลาราชการ

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกําหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก วิธีการสอบ คัดเลือก, และกําหนด วัน เวลา สถานที่สอบ ในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารผู้ป่วยนอกและอํานวยการ ชั้น 5 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และทางเว็บไซต์ www.mnrh.go.th

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก