มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 1/2564 (ไม่ผ่าน ก.พ.)

1. ชื่อตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท
คุณวุฒิและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.ค.ศ. รับรองและกำหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และมีกลุ่มวิชาเอกสาขาสังคมศึกษา และ
(2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และ
(3) มีประสบการณ์ด้านการสอนอย่างน้อย 3 ปี และ
(4) อายุไม่เกิน 45 ปี นับถึงวันที่สมัคร

2. ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 13,800 บาท
คุณวุฒิและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสม กับหน้าที่ที่รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(2) ได้รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
(3) อายุไม่เกิน 45 ปี นับถึงวันที่สมัคร

กำหนดการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครและเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตําแหน่งกลุ่มงานบริหารทั่วไป และกลุ่มงานบริการ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ job.yru.ac.th
ตั้งแต่วันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2564 (สมัครออนไลน์)

การประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและการเลือกสรร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจะประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ทางเว็บไซต์ resนme.yru.ac.th จะขึ้นบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรที่ผ่านเกณฑ์ เป็นเวลา 5 ปี นับแต่วันประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร เป็นต้นไป

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก