โรงพยาบาลน่าน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 1 อัตรา

โรงพยาบาลน่าน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ตั้งแต่วันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)

ชื่อตำแหน่ง นายช่างเทคนิค 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,280 บาท(ไม่รวมค่าครองชีพ)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางช่างยนต์ ทางช่างกลโรงงาน ทางช่างโลหะ ทางช่างไฟฟ้า ทางช่างไฟฟ้ากำลัง ทางช่างก่อสร้าง ทางช่างโยธา ทางช่างอิเล็กทรอนิคส์ ทางช่างวิทยุและโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาและ ทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าวข้างต้น

กำหนดการรับสมัคร
สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารสิริเวชรักษ์ ชั้น 4 โรงพยาบาลน่าน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ในวันและเวลาราชการ (09.00 – 12.00 น. และ 13.30 – 16.00 น.)

 

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก