สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 1 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมา (ด่วน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 ตำแหน่ง
1. อัตราจ้าง : ปริญญาตรี 10,800 บาท/เดือน ปวส. 9000 บาท/เดือน (ไม่มีสวัสดิการอื่น)
2. สถานที่ปฏิบัติงาน : กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
3. ลักษณะงาน : งานธุรการ งานพิมพ์เอกสาร/จัดเก็บเอกสาร ติดต่อประสานงาน งานจัดเตรียมเอกสารและ ดการประชุม และงานอื่นตามที่มอบหมาย เกี่ยวกับการกำกับดูแลและสนับสนุนการใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์ และการศึกษาวิจัย

4. คุณสมบัติผู้สมัคร : – อายุไม่เกิน 30 ปี
– วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส)
– มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน รับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน ตรงต่อเวลา มนุษยสัมพันธ์ดี
– รักงานบริการ-เอกสาร-ประสานงาน
– สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน Word, Excel, PowerPoint และ Internet ได้
– หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง / มีที่พักอยู่ใกล้สถานที่ปฏิบัติงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร : – รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (หน้าตรง,สุภาพ)
– สำเนาใบแสดงวุฒิการศึกษา
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
– สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
– สำเนาใบแสดงวุฒิการศึกษา
– สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
– หลักฐานอื่นที่แสดงประสบการณ์ (ถ้ามี)
(เอกสารที่เป็นสำเนา ให้ผู้สมัครเขียนรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมลงลายมือชื่อกำกับด้วย)

6. วัน เวลา สถานที่รับสมัคร : ติดต่อขอรับและยื่นใบสมัคร ด้วยตนเองที่ กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ชั้น 5 อาคารเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด (คุณวัชราภรณ์) เวลา 8.30 – 16.30 น. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 โทรศัพท์ 0 2590 7768, 0 2590 07770

7. เกณฑ์การคัดเลือก : สอบปฏิบัติ: ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน Word, Excel, PowerPoint และ Internet, สอบสัมภาษณ์ (กำหนดการสอบ และสัมภาษณ์ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)