สำนักงานเขตลาดพร้าว รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 17 อัตรา

สำนักงานเขตลาดพร้าว รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 17 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 เมษายน 2564

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานเขตลาดพร้าว เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว

1. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ฝ่ายโยธา จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท
2. ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (กวาด) จำนวน 10 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท
3. ตำแหน่งพนักงานประจำรถ (รถบรรทุกน้ำ) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท
4. ตำแหน่งพนักงานประจำรถ (รถบรรทุกสิ่งปฏิกูล) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท
5. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา (รถยกกระเช้า) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท
6. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา (รถบรรทุกสิ่งปฏิกูล) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท
7. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
3.3.1 ผู้สมัครต้องมีความรู้ อ่านออก เขียนได้ มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติ หน้าที่ มีความชำนาญงานในการปฏิบัติหน้าที่ และมีสุขภาพแข็งแรง
3.3.2 ผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาอยู่อาศัยในพื้นที่เขตลาดพร้าว หรือเขตใกล้เคียง หรือสถานที่ที่สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานประจำวันได้โดยสะดวก ไม่เสียหายต่อการปฏิบัติงาน
3.3.3 ผู้สมัครสอบและคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ ตำแหน่งตามประกาศนี้ครบถ้วนภายในวันปิดรับสมัคร หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครสอบและคัดเลือกรายใด มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน จะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบและคัดเลือกตั้งแต่ต้น
3.3.4 ผู้สมัครตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ต้องได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย ประเภท 1 หรือผู้สมัครตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ทุกประเภท) ต้องได้รับใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายประเภท 2 จากกรมขนส่งทางบก และต้องได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบได้ ไม่ต่ำกว่านี้ เมื่อสอบผ่านการคัดเลือกและได้รับการจ้างและแต่งตั้งเพื่อเข้าปฏิบัติงานต้องทำสัญญาค้ำประกัน ความเสียหายในวงเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) หรือผู้ค้ำประกันซึ่งต้องเป็นข้าราชการไม่ต่ำกว่า ระดับชำนาญงานหรือระดับปฏิบัติการ

กำหนดการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ให้แสดงหลักฐานเพื่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครสอบ ด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตลาดพร้าว ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 9 เมษายน 2564 ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น. ภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
กําหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ รวมทั้ง วัน เวลา และสถานที่สอบให้ทราบภายในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ ชั้น ๑ สํานักงานเขตลาดพร้าว และเว็บไซต์สํานักงานเขตลาดพร้าว htp://www.bangkok.go.th/datphrao โดยประกาศรายชื่อเฉพาะผู้สมัครที่ยื่นเอกสารหลักฐานถูกต้องและ ครบถ้วนเท่านั้น

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก