โรงพยาบาลกันทรลักษ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 20 อัตรา

โรงพยาบาลกันทรลักษ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 20 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลกันทรลักษ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) จ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง

(1) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 5 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.ไม่จำกัดเพศ
2.ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการพยาบาล ศาสตร์และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
3.ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
4.ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งลักษณะปฏิบัติ อัตราค่าจ้าง 800 บาท/วัน

(2) ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ไม่จำกัดเพศ
2.อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันรับสมัคร)
3.ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชากายภาพบำบัด ทางกายภาพบำบัดและได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด หรือใบอนุญาตเป็นผู้ ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดของสภากายภาพบำบัด
อัตราค่าจ้าง 640 บาท/วัน

(3) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.ไม่จำกัดเพศ
2.อายุ 25 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (นับถึงวันรับสมัคร) แต่ไม่เกิน 45 ปี
3.ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาคลินิก สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาล ศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชาทันต แพทย์ศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทางอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชา วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรรมชาติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ทาง พลศึกษาหรือสุศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมหรือทางวิศวกรรมสุขาภิบาล สาขาวิชาเศษฐศาสตร์ทางเศษฐศาสตร์สาธารณสุข สาขาวิชาเวชศาสตร์การกีฬา สาขาวิทยาศาสตร์การ กีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อม หรือทางแพทย์จีน หรือ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าวที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ความบผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
อัตราค่าจ้าง 510 บาท/วัน

(4) ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เพศชาย
2. อายุ 25 ปีขึ้นไป
3. ได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์ สาขาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชา หนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ
อัตราค่าจ้าง 370 บาท/วัน

(5) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.ไม่จำกัดเพศ
2.อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันรับสมัคร)
3.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีต่อจาก ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกันในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
อัตราค่าจ้าง 370 บาท/วัน

(6) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 5 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (นับถึงวันรับสมัคร) แต่ไม่เกิน 45 ปี
2.จบมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6)หรือได้รับวุฒิประกาศนียบัตรการดูแลผู้สูงอายุและเด็ก
3.ไม่จำกัดเพศ
4.สุขภาพแข็งแรง รูปร่างสมส่วน
5.อ่านเขียนภาษาอังกฤษและเขียนภาษาไทยได้ถูกต้อง ชัดเจน
อัตราค่าจ้าง 310 บาท/วัน

(7) ตำแหน่งพนักงานบริการ กลุ่มงานการพยาบาล จำนวน 5 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (นับถึงวันรับสมัคร) แต่ไม่เกิน 35 ปี
2.ไม่จำกัดเพศ
3.สุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ทางร่างกายและจิตใจ ไม่มีปัญหาเรื่องการบาดเจ็บ หรือ เคยได้รับอุบัติเหตุ บริเวณกล้ามเนื้อ กระดูก แขน ขา สันหลัง
4. จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3 ) ขึ้นไป
5. อ่าน เขียนภาษาไทยได้ถูกต้อง ชัดเจน
อัตราค่าจ้าง 310 บาท/วัน

(8) ตำแหน่งพนักงานบริการ กลุ่มงานโภชนศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.อายุ 18 ปี บริบูรณ์ ขึ้นไป (นับถึงวันรับสมัคร ) แต่ไม่เกิน 35 ปี
2. จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) ขึ้นไป
3.เพศ ชาย/หญิง
4.สุขภาพแข็งแรง
5.หากมีประสบการณ์ในการประกอบอาหารจะได้รับพิจารณาพิเศษ
อัตราค่าจ้าง 310 บาท/วัน

กำหนดการรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารงทั่วไป (ชั้น 5) อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ โรงพยาบาลกันทรลักษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่ วันที่ 18 มกราคม 2564 – 10 กุมภาพันธ์ 2564 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น. โรงพยาบาลกันทรลักษ์ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัคร โดยจะรับสมัครเฉพาะ ผู้ที่แต่งกายสุภาพและประพฤติตนเป็นสุภาพชนเท่านั้น (สุภาพสตรีสวมกระโปรง ห้ามสวมเสื้อยืด กางเกงยีนส์รองเท้าแตะ) และต้องสวมหน้ากากอนามัยเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา (COVID 19)

การประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
โรงพยาบาลกันทรลักษ์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภายใน วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริหารงานทั่วไป ชั้น ๕ ตึกผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ และทาง https://wwwkthosoth ทาง https://www.facebook.com/ktthos โรงพยาบาลกันทรลักษ์ และจะขึ้นบัญชีผู้สมัครสอบคัดเลือกได้ภายใน ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศหากมีการสอบคัดเลือกใหม่ในตําแหน่งเดียวกัน ถือเป็นการยกเลิก

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก