วิทยาลัยการอาชีพฝาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา

วิทยาลัยการอาชีพฝาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียด
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพฝาง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (ไม่ผ่าน ก.พ.)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง วันละ 320 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ม.6 , ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ เทียบเท่า หรือสูงกว่า วุฒิที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว
2. สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน Microsoft Office และสามารถพิมพ์งานเอกสารได้
3. ถ้ามีประสบการณ์การทำงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. ถ้ามีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียงจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

กำหนดการรับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2564 – 8 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพฝาง ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ (ยื่นใบสมัครพร้อม นำหลักฐานมาด้วยตนเอง) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

กําหนดการรับสมัครและการสอบคัดเลือก ๖.๑ รับสมัครตั้งแต่ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ – ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
ณ อาคารอํานวยการ วิทยาลัยการอาชีพฝาง
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖00 น. เว้นวันหยุดราชการ (ยื่นใบสมัครพร้อม นําหลักฐานมาด้วยตนเอง) ๖.๒ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
ทางเว็บไซต์ www.fve.ac.th ๖.๓ สอบทฤษฎี ปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐น.เป็นต้นไป
ณ อาคารอํานวยการ วิทยาลัยการอาชีพฝาง ๖.๔ ประกาศผลผู้ผ่านการสอบประเมินสมรรถนะในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เว็บไซต์ www.fve.ac.th ๖.๕ รายงานตัวพร้อมเริ่มปฏิบัติงาน ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.00 น.
ณ อาคารอํานวยการ วิทยาลัยการอาชีพฝาง