โรงพยาบาลบุรีรัมย์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 10 อัตรา

โรงพยาบาลบุรีรัมย์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลบุรีรัมย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ

1. ตำแหน่งแพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา
– อัตราค่าจ้าง 80 บาท/ต่อชั่วโมง วันละ 7 ชั่วโมง (ไม่รวมเวลาพัก)
– คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
– ถ้าเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร

2. ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 3 อัตรา
– อัตราค่าจ้าง 60 บาท/ต่อชั่วโมง วันละ 7 ชั่วโมง (ไม่รวมเวลาพัก)
– คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
– รับอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
– ถ้าเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร

3. ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร จำนวน 1 อัตรา
– อัตราค่าจ้าง 45บาท/ต่อชั่วโมง วันละ 7 ชั่วโมง (ไม่รวมเวลาพัก)
– คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
2. รับเฉพาะเพศหญิง มีอายุไม่เกิน 45 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

4. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 3 อัตรา
– อัตราค่าจ้าง 45 บาท/ต่อชั่วโมง วันละ 7 ชั่วโมง (ไม่รวมเวลาพัก)
– คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
– รับอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
– ถ้าเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร

5. ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 2 อัตรา
– อัตราค่าจ้าง 45 บาท/ต่อชั่วโมง วันละ 7 ชั่วโมง (ไม่รวมเวลาพัก)
– คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับประกาศนียบัตรประถมศึกษาปีที่ 5 หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
– ไม่จำกัดเพศอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
– ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว

กำหนดการรับสมัคร
สถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างรายคาบ ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารต่างๆ ได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ในวันและเวลาราชการ

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือก และกําหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ที่ป้ายปิดประกาศ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ และเว็บไซต์ www.brh.go.th ๗. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
จะประกาศในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ที่ป้ายปิดประกาศของโรงพยาบาลบุรีรัมย์ และทางเว็บไซต์ www.bth.go.th

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก