วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง รับสมัครพนักจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง รับสมัครพนักจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 เมษายน 2564

รายละเอียด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง เรื่อง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ณ วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง จำนวน 2 อัตรา (เวลากลางวัน 1 อัตรา และ เวลากลางคืน 1 อัตรา)

1. ตำแหน่งและอัตราที่เลือกสรร
1.1 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ
2.1 มีสัญชาติไทย มีภูมิลำเนาแน่นอน
2.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ และอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์
2.3 ได้รับคุณวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ มัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
2.4 ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือจิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
2.5 ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกงาน ฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำผิดร้ายแรง
2.6 เป็นผู้ที่ไม่เคยถูกต้องโทษทางคดีทางอาญา หรือรอลงอาญา
2.7 ต้องไม่ติดยาเสพติด การพนัน และโรคติดต่อ ที่สังคมรังเกียจ

3. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
3.1 ต้องมีรูปร่างท่าทางและมนุษยสัมพันธ์ดี เหมาะสมที่จะทำงานด้านรักษาความปลอดภัย มีความกระตือรือร้น เอาใจใส่และรักงานบริการ
3.2 มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่เล่นการพนัน
3.3 เป็นบุคคลที่ต้องมีไหวพริบช่างสังเกต รู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
3.4 เป็นผู้ที่มีความรู้ ทักษะในภาระงานที่ต้องรับผิดชอบ
3.5 มีจิตใจรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
3.6 มีหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยให้กับวิทยาลัยฯ – กลางวัน ตั้งแต่เวลา 06.00 – 18.00 น. – กลางคืน ตั้งแต่เวลา 18.00 – 09.00 น. (โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
3.7 ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด

กำหนดการรับสมัคร
รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม – 16 เมษายน 2564 ในวันเวลาราชการเท่านั้น สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง 76 หมู่ 1 ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ (งานบุคลากร)

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก