โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 9 อัตรา

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 9 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 เมษายน 2564

รายละเอียด
ประกาศมณฑลทหารบกที่ 37 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือก ทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว

1. พนักงานคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 จำนวน 1 อัตรา
2. พนักงานเทคนิค ชั้น 4 ( รังสีเทคนิค ) จำนวน 1 อัตรา
3. พนักงานเทคนิค ชั้น 4 (นักสถิติ) จำนวน 1 อัตรา
4. พนักงานเทคนิคเภสัช จำนวน 1 อัตรา
5. พนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน 1 อัตรา
6. พนักงานซักรีด จำนวน 1 อัตรา
7 พนักงานสูทกรรม จำนวน 1 อัตรา
8. พนักงานบริการเวชบริภัณฑ์ จำนวน 1 อัตรา
9. พนักงานเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 จำนวน 1 อัตรา

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
2.1.1 อายุ 18 ปี ถึงอายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ (นับ พ.ศ. ปัจจุบัน – พ.ศ. เกิด)
2.1.2 เพศชาย เป็นทหารกองหนุน หรือบุคคลพลเรือน ที่ผ่านการตรวจเลือกทหาร กองเกินเข้ากองประจำการ
2.1.3 เพศหญิง น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กก. และมีความสูงไม่น้อยกว่า 150 ซ.ม.
2.1.4 เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
2.1.5 มีร่างกาย สมบูรณ์ แข็งแรง ไม่ป่วยเป็นโรคร้ายแรง และเป็นอุปสรรคต่อการ ปฏิบัติงาน
2.1.6 เป็นผู้ที่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ เป็นประมุขและไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
2.1.7 ไม่เคยต้องโทษคำพิพากษาของศาลในคดีอาญาใด ๆ ยกเว้นความผิดฐาน ประมาทหรือลหุโทษ ไม่เป็นผู้ที่มีประวัติคดีอาญาข้อหายาเสพติดทุกประเภท ไม่เคยต้องคำพิพากษา ของศาล ให้เป็นบุคคลล้มละลาย และมีความประพฤติเรียบร้อย สำหรับผู้มีประวัติคดีอาญา และไม่บันทึกลงในใบสมัคร เข้ารับราชการและไม่แจ้งข้อเท็จจริงต่อหน่วยรับบรรจุตามความเป็นจริง เมื่อตรวจสอบพบ ในภายหลัง หน่วย จะถือได้ว่าผู้สมัครแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อทางราชการตั้งแต่ครั้งแรก ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อทาง ราชการ ดังนั้นจะสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่รับการบรรจุ

2.1.8 ตำแหน่ง พนักงานคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 (โปรแกรมเมอร์) (รับค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท)
2.1.8.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
2.1.8.2 มีความรู้ด้าน Programming Language (ภาษา PHP ), การ ออกแบบระบบงานและ/หรือฐานข้อมูล การใช้งาน DBMS,การพัฒนา และวางแผนพัฒนาระบบงาน และการ วิเคราะห์ปัญหาการใช้งานเทคโนโลยีสื่อสารสนเทศ

2.1.9 ตำแหน่ง พนักงานเทคนิค ชั้น 4 ( รังสีเทคนิค) (รับค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท)
2.1.9.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (สาขาวิชา รังสีวินิจฉัย )
2.1.9.2 ได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิค

2.1.10 ตำแหน่ง พนักงานเทคนิค ชั้น 4 (นักสถิติ) ( รับค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท)
2.1.10.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (สาขาเวชระเบียน,เวชสถิติ)
2.1.10.2 มีความรู้เกี่ยวกับศัพท์แพทย์, กายวิภาค,ภาษาอังกฤษ และด้าน คอมพิวเตอร์
2.1.10.3 มีความรู้ด้าน บันทึก เก็บข้อมูล ประเมินผล
2.1.10.4 ผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานจะได้รับการพิจารณาพิเศษ

2.1.11 ตำแหน่ง พนักงานเทคนิคเภสัช (รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,300 บาท)
2.1.1.1 สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. (เทคนิคเภสัช )
2.1.11.2 มีความรู้ด้าน เทคนิคเภสัช

2.1.12 ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล (รับค่าตอบแทนเดือนละ 7,300 บาท)
2.1.12.1 สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
2.1.12.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษางานช่วยการพยาบาล ของกระทรวงศึกษาสาธารณสุข หรือสถาบันศึกษาอื่นๆ ที่อยู่ในความควบคุมของทางราชการ หรือที่ทางราชการรับรอง

2.1.13 ตำแหน่ง พนักงานซักรีด (รับค่าตอบแทนเดือนละ 7,300 บาท )
– สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

2.1.14 ตำแหน่ง พนักงานสูทกรรม (รับค่าตอบแทนเดือนละ 7,300 บาท)
2.1.14.1. สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือ เทียบเท่า
2.1.14.2. มีประสบการณ์ ด้านการประกอบอาหารจะได้รับการพิจารณาพิเศษ

2.1.15 ตำแหน่ง พนักงานบริการเวชบริภัณฑ์ ( รับค่าตอบแทนเดือนละ 7,300)
2.1.15.1 สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
2.1.15.2 รับเฉพาะเพศ ชาย

2.1.16 ตำแหน่ง พนักงานเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 (รับค่าตอบแทนเดือนละ 7,300 บาท )
2.1.16.1 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
2.1.16.2 มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์
2.1.16.3 มีความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ วิชางานสารบรรณ
2.1.16.4 มีความสามารถในการพิมพ์เอกสาร
2.1.16.5 ผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานจะได้รับการพิจารณาพิเศษ
2.1.16.6 รับเฉพาะเพศ หญิง

กำหนดการรับสมัคร
ยื่นใบสมัคร ได้ที่ห้องธุรการและกำลังพล โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช ตั้งแต่ วันที่ 23 มี.ค.-23 เม.ย. 64 (ในเวลาราชการ ) สอบถามรายละเอียดอื่นๆ ได้ที่ ห้องธุรการและกำลังพล โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช โทร. 0-5371-7649 ต่อ 100,102

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก