โรงพยาบาลห้างฉัตร รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

โรงพยาบาลห้างฉัตร รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลห้างฉัตร เรื่อง จ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินการ / ปฏิบัติงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
1. เป็นบุคคลธรรมดา มีสัญชาติไทย อายุระหว่าง 25 – 40 ปี (นับถึงวันที่ลงนามในสัญญา)
2. ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือ สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาโปรแกรม
3. ไม่เป็นผู้มีกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่ไร้ความสามารถ หรือ จิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบ
4. ไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น รวมทั้งพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
6. มีความรู้เกี่ยวกับการใช้ฐานข้อมูล MS-SQL, MySQL เป็นอย่างดี หรือมีทักษะด้านการ วิเคราะห์ระบบงาน, ฐานข้อมูล, Network System, Web Application เป็นต้น

กำหนดการรับสมัคร
เปิดรับหลักฐานการเสนอราคา ระหว่างวันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2564
ผู้สนใจยื่นหลักฐานด้วยตนเอง ที่ งานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ในวันและเวลาราชการ ดำเนินการคัดเลือกโดยคณะกรรมการฯ
ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก