แขวงทางหลวงยะลา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรขนาดหนัก ตั้งแต่วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2564

แขวงทางหลวงยะลา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรขนาดหนัก ตั้งแต่วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียด
ประกาศแขวงทางหลวงยะลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (พนักงานขับเครื่องจักรขนาดหนัก)

ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างวันละ 461.18 บาท

คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก
2.1 สามารถขับเครื่องจักรหนัก เช่น รถแบคโฮ รถเจซีบี รถเครน
2.2 มีสัญชาติไทย
2.3 มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
2.4 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.5 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิต ฟันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
2.6 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ ในพรรคการเมือง
2.7 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิด ทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือเป็นผู้พ้นโทษมาแล้วเกินห้าปี
การจ้างบุคคลผู้พ้นโทษมาแล้วเกินห้าปีตามวรรคหนึ่งเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต้อง กำหนดให้บุคคลนั้นยื่นหนังสือรับรองความประพฤติว่า ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่น่ารังเกียจของ สังคม ตามแบบที่เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนกำหนด เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
2.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ

กำหนดการรับสมัคร
สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานสารบรรณ แขวงทางหลวงยะลา 541 ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โทรศัพท์ 0-7321-2053 ตั้งแต่วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2564 ในวันและเวลาราชการ หมายเหตุ : ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัครคัดเลือกแต่อย่างใด

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก