โรงพยาบาลลี้ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแพทย์แผนไทย 1 อัตรา

โรงพยาบาลลี้ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแพทย์แผนไทย 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-19 มีนาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลลี้ เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน รายคาบ)

ชื่อตำแหน่ง แพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างวันละ 545 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับใบประกอบโรคศิลปะสาขาแพทย์แผนไทย หรือสาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์
2. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

กำหนดการรับสมัคร
สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลลี้ อาคารอุบัติเหตุ ชั้น 2 (ในวันเวลาราชการ) หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.leehospital.org/sdm_categories/forms และส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ มายังงานการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลดี้ เลขที่ 111 หมู่ 6 ตำบล อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 4 มีนาคม – 19 มีนาคม

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
โรงพยาบาลลี้ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ และกําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการ สอบ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น 9 อาคารผู้ป่วยนอก และทาง www.leehospital.org ในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก