สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (ไม่ผ่าน ก.พ.)

1 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (จะต้องเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว)

2 ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกันสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (จะต้องเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว)

กำหนดการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาค ก ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น ๓ อาคาร ๑ กลุ่มการเจ้าหน้าที่ สํานักงานเลขานุการกรม สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ หรือเว็บไซต์สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ http://www.oap.go.th หัวข้อ “ JOB ข่าวสอบออนไลน์” หรือ https://oap.thaijobjob.com ทั้งนี้ กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก