คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครตำแหน่งพนักงานบริการฝีมือ 2 อัตรา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครตำแหน่งพนักงานบริการฝีมือ 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 มีนาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน)
ตำแหน่งพนักงานบริการฝีมือ (ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์)

ตำแหน่งพนักงานบริการฝีมือ (ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์) งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,820 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัคร
– เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตาม ข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการ บริหารงานบุคคล พ.ศ. 2553
– ได้รับวุฒิทางการศึกษาขั้นต่ำมัธยมศึกษาตอนต้น มีความรู้ความสามารถเหมาะสมตรงตาม ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
– อายุไม่ต่ำกว่า 21 ปี และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
– เป็นเพศชายหรือหญิง หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทางทหารมาแล้ว
– ไม่เคยถูกเลิกจ้าง เพราะมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม หรือให้ถูกออกจากงาน เนื่องจากถูกลงโทษทางวินัย จากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
– จะต้องไม่เกี่ยวข้องกับสารเสพติด ทั้งในฐานะผู้เสพ และผู้ขาย พร้อมทั้งยินยอมเข้ารับการ ตรวจสารเสพติด และตรวจสุขภาพตามที่คณะฯ กำหนด
– หากได้รับการคัดเลือก ต้องแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีน และ/หรือหลักฐานการตรวจเลือด ภูมิต้านทาน ตามรายการที่คณะแพทยศาสตร์กำหนด หากไม่สามารถแสดงหลักฐานหรือหลักฐานที่แสดงไม่เป็น ไปตามเงื่อนไขที่กำหนดให้ถือว่าไม่ได้รับภูมิคุ้มกัน ต้องเข้ารับภูมิคุ้มกันตามที่คณะกำหนดก่อนจึงจะได้รับ การบรรจุเข้าปฏิบัติงาน
– หากทางคณะแพทยศาสตร์ตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้สมัครสอบขาดคุณสมบัติตามประกาศ รับสมัคร คณะแพทยศาสตร์มีสิทธิเลิกจ้างได้ทันที

กำหนดการรับสมัคร
การสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 25 มีนาคม 2564 ดังนี้
1 สมัครได้ที่ www.med.cmu.ac.th (ระบบรับสมัครงาน Online) หรือ
2 ยื่นใบสมัครได้ที่งานบริหารงานบุคคล อาคารเรียนรวมราชนครินทร์ ชั้น 7 โดยสามารถ Download แบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.med.cmน.ac.th

กําหนดประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก พร้อมกําหนดวัน เวลา และสถานที่ สอบคัดเลือก ในวันที่ 30 มีนาคม 2560 ที่เว็บไซต์งานบริหารงานบุคคล คณะแพทย์ศาสตร์ (https://w3.med.cmu.ac.th/jobsmedcmu/index.php/jobs)

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก