โรงพยาบาลดอยสะเก็ด รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

โรงพยาบาลดอยสะเก็ด รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 มีนาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลดอยสะเก็ด เรื่อง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่ง พนักงานบริการเอกสาร อัตราค่าจ้าง 6,552 บาท/เดือน จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะ
1 มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
2 ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือเทียบเท่า

2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อัตราค่าจ้าง 9,000 บาท/เดือน จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

กำหนดการรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการ ชั้น 2 ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ติดต่อสอบถาม 053-495571 ต่อ 331

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
พนักงานบริการเอกสาร คลิ๊ก
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี คลิ๊ก