กรมอนามัย รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 8 อัตรา

กรมอนามัย รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-19 มีนาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมอนามัย

หน่วยที่ 1 ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ปฏิบัติราชการที่สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง) 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้และได้รับใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา และได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา

หน่วยที่ 2 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ปฏิบัติราชการที่สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง) 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และ ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

หน่วยที่ 3 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี) 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

หน่วยที่ 4 ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี) 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม

กำหนดการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

การประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
กรมอนามัย จะประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ก าหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก ในวันที่ 26 มีนาคม 2564 ณ กองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย อาคาร 2 ชั้น 2 กรมอนามัย ถนนติวานนท์ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรีหรือดูได้จากเว็บไซต์กรมอนามัย https://anamai.thaijobjob.com/ หัวข้อ “ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก”

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก