คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน ตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 มีนาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน สังกัดภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน สังกัดภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,010 บาท

ก. คุณสมบัติของผู้สมัคร และความรู้ความสามารถของผู้สมัคร
1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสาร คือ การฟัง พูด อ่าน เขียนได้ในระดับดี
3. ความรู้ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี
4. มีความสามารถในการเก็บข้อมูลสำคัญและจัดลำดับความสำคัญของงานได้เป็นอย่างดี
5. มีทักษะในการสื่อสารและสามารถประสานงานทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
6. มีความยืดหยุ่นในการทำงานสูง มีไหวพริบและปฏิภาณในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
7. เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบ มีความอดทนสูงและสามารถทำงานเชิงรุกได้
8. มีจิตอาสาและจิตบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดีและมีความสามารถในการทำงานเป็นทีม
9. มีความละเอียดในการทำงานด้านเอกสาร
10. ไม่เป็นผู้ที่กำลังศึกษาต่อทั้งภาคปกติหรือภาคพิเศษและสามารถปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการได้
11. หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
12. หากมีประสบการณ์ในตำแหน่งด้านธุรการ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
13. ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการ บริหารงานบุคคล พ.ศ. 2553 ดังนี้
– ต้องเป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
– อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
– ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
– ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
– ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
– ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
– ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถหรือมีจิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบ มีกายหรือจิตใจไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ ตามความเห็นของ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ จำนวน 3 ท่าน หรือไม่เป็นโรคที่กำหนดไว้ในประกาศ ก.บ.
– ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักงาน พักราชการหรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราวลักษณะดียวกับถูกพักงานหรือพักราชการ
– ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกเลิกจ้างเพราะบกพร่องในหน้าที่จากรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานในกำกับของรัฐ หรือนิติบุคคลอื่น
– ไม่เป็นผู้ที่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
– ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกลงโทษ ไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐเพราะกระทำผิดวินัย

กำหนดการรับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกให้ Download แบบฟอร์มการสมัครได้ที่ www.agri.cmu.ac.th > องค์กร > สำนักงานคณะฯ > งานบริหารทั่วไป > เอกสารดาวน์โหลด และจัดส่ง เอกสารการสมัครทาง E – Mail : anchalee.naka@cmu.ac.th (ก่อนเวลา 17.00 น.) หรือทางไปรษณีย์ (โดยเอกสารใบสมัครพร้อมหลักฐานที่ครบถ้วนต้องถึงคณะเกษตรศาสตร์ก่อนวันปิดรับสมัคร) ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 17 มีนาคม 2564 ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 053-944009 ถึง 12 ต่อ 110

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก