ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร รับสมัครบุคคลพลเรือน (ชาย/หญิง) ทหารกองหนุน เข้ารับราชการ 13 อัตรา

ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร รับสมัครบุคคลพลเรือน (ชาย/หญิง) ทหารกองหนุน เข้ารับราชการ 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-26 มีนาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน (ชาย/หญิง) ทหารกองหนุน บรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2564 (อัตรา สิบเอก) จำนวน 13 อัตรา

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก
1.1 ตำแหน่ง เสมียน (หมายเลขชำนาญการทหาร 716) ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร จำนวน 1 อัตรา (ชาย)
1.2 ตำแหน่ง นายสิบสื่อสาร (หมายเลขชำนาญการทหาร 724) ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร จำนวน 1 อัตรา (ชาย)
1.3 ตำแหน่ง เสมียน (หมายเลขชำนาญการทหาร 710) โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร จำนวน 8 อัตรา (ชาย)
1.4 ตำแหน่ง เสมียน (หมายเลขชำนาญการทหาร 710) โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร จำนวน 1 อัตรา (หญิง)
1.5 ตำแหน่ง นายสิบส่งกำลัง (หมายเลขชำนาญการทหาร 760) โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร จำนวน 2 อัตรา (ชาย)

2. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
2.1.1 เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
2.1.2 เป็นบุคคลพลเรือน (ชาย/หญิง) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ หรือเป็น ทหารกองหนุนมีอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับตาม ปี พ.ศ.)
2.1.3 ประเภทชาย ต้องมีร่างกายสมบูรณ์ดี แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้
2.1.3.1 ผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกทหารแล้ว รับสมัครเฉพาะผู้ที่ผลการตรวจเลือก ระบุว่าเป็นคนจำพวกที่ 1 และต้องมีความสูงตั้งแต่ 150 เซนติเมตร และขนาดรอบอก 76/79 เซนติเมตร ขึ้นไป ตามที่คณะกรรมการตรวจเลือกได้วัดไว้
2.1.3.2 ผู้ที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์เข้ารับการตรวจเลือกต้องมีร่างกายสมบูรณ์ ไม่จัดอยู่ในคนจำพวกที่ 2 ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 ต้องมีความสูง ตั้งแต่ 160 เซนติเมตร และขนาดรอบอก 75/78 เซนติเมตร
2.1.3.3 งดรับสมัครบุคคลพลเรือนชายที่เกิด พ.ศ. 2543 ซึ่งจะต้องเข้ารับ การตรวจเลือกทหารกองประจำการ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 และไม่เป็นผู้ที่ได้รับ การผ่อนผันการตรวจเลือกทุกกรณี ทั้งนี้ งดรับสมัครนายสิบกองหนุนที่มียศ จ่าสิบตรี ถึง จ่าสิบเอก ที่กลับเข้ารับราชการในกองทัพบก
2.1.4 ประเภทหญิง ต้องมีร่างกายสมบูรณ์ดี มีความสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร และมีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม
2.1.5 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
2.1.6 ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายพิการ ทุพพลภาพ หรือมีโรคซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
2.1.7 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
2.1.8 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล
2.1.9 ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกให้ออกจากราชการ เพราะมีความผิด มีมลทิน หรือมัวหมอง
2.1.10 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการ
2.1.11 ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเว้น ความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษ
2.1.12 มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ และไม่เคยต้องโทษ ในคดียาเสพติดทุกประเภท
2.1.13 สำหรับผู้มีประวัติคดีอาญา และไม่เขียนข้อความลงในใบสมัครและไม่แจ้ง ข้อเท็จจริงต่อเจ้าหน้าที่ตามความเป็นจริง เมื่อตรวจสอบพบในภายหลัง ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร จะถือว่า ผู้สมัครแจ้งข้อมูลที่เป็นเท็จต่อทางราชการ อันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทัพบกได้ในภายหลัง ดังนั้น ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร จึงขอสงวนสิทธิในการพิจารณาไม่รับการบรรจุในภายหลัง
2.1.14 ไม่มีรอยสักมองเห็นจากภายนอกร่มผ้าเมื่อแต่งกายชุดกีฬา เสื้อคอกลมแขนสั้น กางเกงกีฬาขาสั้นเหนือเข่า) ตามคำสั่งกองทัพบก ที่ 243/2563 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563

2.2 คุณวุฒิของผู้สมัครสอบคัดเลือก สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าขึ้นไป สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ หากสอบคัดเลือกได้แล้วจะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้น มาเรียกร้องสิทธิบรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้

กำหนดการรับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 22-26 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 นาฬิกา ถึง 15.00 นาฬิกา (ในเวลาราชการ) ณ กองกำลังพล ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โทร.0 2275 4504

ประกาศผลสอบรอบแรก วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา เป็นต้นไป ณ กองบัญชาการศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร และทางเว็บไซต์ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร www.ruksadindan.com

ประกาศผลสอบรอบที่ ๒ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา เป็นต้นไป ณ กองบัญชาการ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร และทางเว็บไซต์ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร www.ruksadindan.com ผู้ที่สอบคัดเลือก ได้คะแนนรวมสูงสุด เมื่อรวมคะแนนรอบแรกและรอบที่ ๒ จะได้รับการบรรจุเป็นนายทหารประทวน และจะประกาศบุคคลอะไหล่ไว้อีกจํานวนหนึ่ง

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก