ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานมะเร็ง 2 อัตรา

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานมะเร็ง 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 เมษายน 2564

รายละเอียด
ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สังกัดศูนย์การ แพทย์มะเร็งวิทยา ศูนย์ปฏิบัติการลักษณะพิเศษ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานมะเร็ง จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 เพศชาย – หญิง อายุ 25 – 35 ปี
2 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวกับทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุข
3 มีประสบการณ์การทำงานในสายงานด้านการแพทย์ หรือการสาธารณสุข หรือทำงานในโรงพยาบาล 2 ปี
4. มีความเข้าใจภาษาทางการแพทย์ การสาธารณสุณ และสิทธิต่าง
5. มีความรู้และเข้าใจสิทธิการรักษาพยาบาล ได้แก่ ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ระบบประกันสังคม และอื่น ๆ ในระดับที่สามารถแนะนำชี้แนะให้ความรู้แก่ผู้ป่วยได้
6 มีทักษะในการอ่าน การเขียนภาษาไทย ในระดับดีมาก สามารถเขียนรายงาน หรือบทความได้ และ จับใจความได้
7. มีทักษะในการฟัง สามารถจับประเด็นและสังเกตอวจนภาษาในระหว่างที่ให้คำปรึกษาได้อย่างครบถ้วน และถูกต้อง
8. มีทักษะในการให้คำปรึกษาที่สามารถช่วยให้ผู้รับคำปรึกษาเข้าใจถึงสภาพปัญหา สาเหตุของปัญหา และ แนวทางการแก้ไบปัญหาที่เหมาะสมได้
9. มีทักษะในการกำหนดทางเลือกต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมกับสามารถวิเคราะห์ถึง ข้อดี ข้อเสีย ของแต่ละทางเลือกได้อย่างเหมาะสม
10. สามารถเก็บรักษาความลับได้ดี ประพฤติปฏิบัติและเป็นตัวอย่างที่ดีในการทำงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรมโปร่งใส และตรวจสอบได้
11 กระตือรือร้นและเต็มใจในการให้บริการแม้ไม่ได้รับการร้องขอ
12 เปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการและพัฒนา ปรับปรุงการบริการให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

กำหนดการรับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 เมษายน 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0 2576 6000 ต่อ 8545 (คุณชุลีกร)

การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทาง www.pccms.ac.th และ/หรือ แจ้ง ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกทราบทางโทรศัพท์
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก