องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 10 อัตรา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม – 9 เมษายน 2564

รายละเอียด
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ

1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข จำนวน 6 อัตรา เงินเดือน 11,400-13,285 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
(1) ได้รับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข การพยาบาล โภชนาการ การแพทย์แผนไทย ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งนี้ได้
(2) ได้รับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข การพยาบาล โภชนาการ การแพทย์แผนไทย พยาธิวิทยา เซลล์วิทยา ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชา สามัญ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.กำหนด ว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
(3) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางการ สาธารณสุข โภชนาการ การแพทย์แผนไทย เวชกิจฉุกเฉิน หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก. อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 11,400-13,285 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
(1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุก สาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. และ อ.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6หน่วยกิต หรือผ่านการ อบรมด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับรองการจากทาง ราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
(2) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกันทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. และ อ.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการอบรมด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับรอง การจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
(3) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุก สาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. และ อ.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการ อบรมด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับรองการจากทาง ราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

3. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 11,400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น และ
(2) มีความรู้ความชำนาญและทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือ รับรองจากหน่วยงาน ส่วนราชการ บริษัท ห้างร้าน และ
(3) ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย

กำหนดการรับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม – 9 เมษายน 2564 ในวันและเวลาราชการ ผู้ที่ประสงค์ จะสมัครสอบสามารถรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด กระบี่ ถนนท่าเรือ ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร นักพรต หรือ นักบวช ไม่มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) ขอให้ผู้สมัครสอบสวมหน้ากากอนามัยในการสมัครสอบ โทรศัพท์ 0-7562-4180 ในวันและเวลาราชการ

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และกําหนดเวลา สถานที่ในการเลือกสรร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการเลือกสรร พร้อมกําหนด วันเวลาและสถานที่ในการในการเลือกสรรให้ทราบก่อนวันเลือกสรร ไม่น้อยกว่า ๕ วันทําการ โดยปิดประกาศไว้ ที่สํานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ทางเว็บไซต์ WWWww.krabipao.go.th และ Facebook ประชาสัมพันธ์ อบจ.กระบี่ หรือติดต่อสอบถามได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด หมายเลข โทรศัพท์ ๐-๒๕๖๒-๔๑๘๐ ในวันและเวลาราชการ

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก