วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 มีนาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ)

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.1 ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์) รายเดือน จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
1.2 ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี) รายเดือน จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

2. คุณสมบัติ
2.1 วุฒิการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา ตามที่ประกาศรับ
2.2 สัญชาติไทย
2.3 เพศชาย/เพศหญิง
2.4 เป็นผู้มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคอันเป็น อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่
2.5 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ
2.6 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
2.7 สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาได้ โดยไม่มีเงื่อนไข
2.8 ถ้าเป็นชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว

กำหนดการรับสมัคร
1. รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 5 มีนาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ณ ห้องบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี โทรศัพท์ ๐-๓๓๐๐-๔๔๕๔ ต่อ 2002 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก ความรู้ความสามารถ ในวันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564
2. สอบภาค ก ความรู้ความสามารถดังนี้
2.1สอบภาคทฤษฎี
1.) ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
2.) ความรู้ด้านหนังสือราชการ 50 คะแนน 50 นาที

2.2 สอบภาคปฏิบัติ
1.) การพิมพ์หนังสือราชการภายใน 25 คะแนน 60 นาที
2.) การพิมพ์หนังสือราชการภายนอก 25 คะแนน 60 นาที
3.) การใช้โปรแกรม Excel 25 คะแนน 50 นาที
สอบภาค ก ความรู้ความสามารถ ในวันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 3 (ห้อง 243) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี และประกาศผลผู้ผ่าน ภาค ก ความรู้ ความสามารถ ในวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564
3. สอบภาค ข สัมภาษณ์ 900 คะแนน
สอบภาค ข สัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ศรีราชา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
4. ประกาศผลผู้ผ่านการจัดจ้าง ในวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 5 มีนาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ณ ห้องบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี โทรศัพท์ 0-3300-4458 ต่อ 2002 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก ความรู้ความสามารถ ในวันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564

http://www.chcvc.ac.th/webchon/index.php