ศาลจังหวัดเบตง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ตั้งแต่วันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2564

ศาลจังหวัดเบตง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ตั้งแต่วันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานประจำศาลจังหวัดเบตง เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล

ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 14,070บาท/เดือน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขา วิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาพาณิชยการ สาขาเลขานุการ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(2) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาพาณิชยการ สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(3) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษา ตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาพาณิชยการ สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

กำหนดการรับสมัคร
สถานที่รับสมัคร ผู้สมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครได้ที่กลุ่มงานคลัง สำนักงานประจำศาลจังหวัดเบตง เลขที่ 34 ถนนรัตนกิจ ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ตั้งแต่วันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2564 ในเวลาราชการ

ประกาศรายชื่อผู้สมัคร วัน เวลา สถานที่ และสถานที่ทดสอบ
สํานักงานประจําศาลจังหวัดเบตง จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา และ สถานที่ทดสอบในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก