โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 43 อัตรา

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 43 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1- 5 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

1 ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร จำนวน 2 อัตรา กลุ่มงานโภชนศาสตร์
อัตราค่าจ้าง 7,130 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

2 ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ด้านโยธา) จำนวน 1 อัตรา กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์
อัตราค่าจ้าง 10,200 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชา โยธา สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาการก่อสร้าง หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น

3 ตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา กลุ่มการพยาบาล
อัตราค่าจ้าง 7,130 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

4 ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา กลุ่มงานเวชกรรมสังคม (ประจำเรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี)
อัตราค่าจ้าง 7,130 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง มีความรู้ความสามารถหรือความชำนาญงานในหน้าที่และได้รับวุฒิประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

5 ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา กลุ่มงานบริหารทั่วไป
อัตราค่าจ้าง 7,130 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในการปฏิบัติงาน หรือ
2. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลาย หรือได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง คือคุณวุฒิอย่าง อื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสม
3. ทั้งข้อ 1 และ 2 ต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับการขับรถยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีใบอนุญาตขับรถชนิดรถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถยนต์สาธารณะตามที่กฎหมายกำหนด
หมายเหตุ การจ้างลูกจ้างชั่วคราวให้ทำหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ หัวหน้าหน่วยบริการ เห็นสมควรให้มีหลักค้ำประกันด้วยเงินสด/ทรัพย์สิน/การประค้ำประกันด้วยบุคคล

6 ตำแหน่งพนักงานบริการ (งานรักษาความปลอดภัย) จำนวน 3 อัตรา กลุ่มงานบริหารทั่วไป
อัตราค่าจ้าง 7,130 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในการปฏิบัติงาน หรือ
2. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ หรือ
3. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพณิชยการ บริหารธุรกิจ การ ท่องเที่ยวและการโรงแรม การประชาสัมพันธ์ หรือสาขาใดสาขาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาที่เหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

7 ตำแหน่งพนักงานประจำตึก จำนวน 1 อัตรา กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
อัตราค่าจ้าง 7,130 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในการปฏิบัติงาน

8 ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
อัตราค่าจ้าง 7,130 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง มีความรู้ความสามารถหรือความชำนาญงานในหน้าที่และได้รับวุฒิประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

9. ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
อัตราค่าจ้าง 15,960 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์หรือได้รับใบอนุญาตเป็น ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์

10 ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก
อัตราค่าจ้าง 7,130 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง มีความรู้ความสามารถหรือความชำนาญงานในหน้าที่และได้รับวุฒิประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

11 ตำแหน่งพนักงานประจำตึก จำนวน 10 อัตรา กลุ่มการพยาบาล
อัตราค่าจ้าง 7,130 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในการปฏิบัติงาน หรือ

12 ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 15 อัตรา กลุ่มการพยาบาล
อัตราค่าจ้าง 8,300 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจาก มัธยมศึกษาตอนต้นสามัญ หรือ
3. ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจาก มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ

13 ตำแหน่งนักจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
อัตราค่าจ้าง 15,960 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางจิตวิทยา หรือทางจิตวิทยาคลินิ

14 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์
อัตราค่าจ้าง 15,590 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชา หนึ่งทางคอมพิวเตอร์

กำหนดการรับสมัคร
สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารผู้ป่วยนอกชั้น 2 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 1- 5 กุมภาพันธ์ 2564 ในวันและเวลาราชการ

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน สมรรถนะ
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น ๒ และทางเว็บไซต์โรงพยาบาล สุราษฏร์ธานี www.srth.moph.go.th หัวข้อข่าวสมัครงาน

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก