สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่วันที่ 4-12 มีนาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทนในอัตรา เดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไปหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาหรือในทางที่ เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตามที่ ก.พ. หรือ ก.ค.ศ. รับรอง

สถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกสามารถขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตัวเอง ได้ที่ กลุ่มอำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 – วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) และสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ www.atgpeo.moe.go.th หากมีข้อสงสัยสามารถ ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 035-614155 ถึง 6

การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและการขึ้นบัญชี
– สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเรียงตามลําดับคะแนน ที่สอบได้จากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดไปหาต่ําสุด ภายในวันอังคารที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สํานักงานศึกษาธิการ จังหวัดอ่างทอง และทางเว็บไซต์ WWW.atgpeo.moe.go.th โดยขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเวลา ๑ ปี นับแต่ วันประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้าได้จัดให้มีการสอบคัดเลือกในตําแหน่งเดียวกันกับที่ได้ประกาศรับสมัครในครั้งก่อนนั้นอีก และได้ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก

Download this file (1.ประกาสรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมา.pdf)1.ประกาสรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมา.pdf
Download this file (2.เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครบุคคลฯ.pdf)2.เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครบุคคลฯ.pdf
Download this file (3.กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ.pdf)3.กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ.pdf