โรงพยาบาลสะเดา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา

โรงพยาบาลสะเดา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลสะเดา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ)

1. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 7,985.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
2. มีความรู้ ความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
3. เพศหญิง
4. อายุ 20 ปี ขึ้นไป (แต่ไม่เกิน 45 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร)
5. สามารถปฏิบัติงานวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการได้
6. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน

2. พนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 8,705.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
2. มีความรู้ ความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
3. เพศชาย
4. อายุ 20 ปี ขึ้นไป (แต่ไม่เกิน 45 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร)
5. สามารถปฏิบัติงานวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการได้
6. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน

3. ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้าง 8,185 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อย 1 ปี ต่อจาก มัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ หรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจาก มัธยมศึกษาตอนปลายสามัญ
3. เพศหญิง/เพศชาย
4. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ
5. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
6. ในกรณีที่ผู้สมัครเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

กำหนดการรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นเป็นลูกจ้างฯ ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสะเดา ชั้น 3 (ตึกหน้า) อาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ตั้งแต่วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก
– โรงพยาบาลสะเดา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันพุธ ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น ๒ (ตึกหน้า) อาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน และทางเว็ปไซต์โรงพยาบาลสะเดา http://www.sadaohospital.go.th

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก