กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ตั้งแต่วันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ 2564

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ตั้งแต่วันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียด
ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ฝ่ายอำนวยการและพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 18,750 บาท

คุณสมบัติทั่วไป
1 สัญชาติไทย
2 เพศชาย/เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่ปิดรับสมัคร หากเป็นเพศชาย ต้องได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร หรือต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ หรือสาขาการบัญชี/การเงิน หรือสาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเพิ่มเติม
1 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office และ Internet
2 มีทักษะในการเจรจาต่อรอง สามารถปฏิบัติงานภายใต้สภาวะกดดันได้
3 มีความรับผิดชอบสูง มีความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา มีใจรักการให้บริการ

กำหนดการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกยื่นใบสมัครตั้งแต่วันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ 2564
1 ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานด้วยตนเอง ที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5 ในวัน/เวลาราชการ
2 ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐาน (ไฟล์ PDF) ทาง E-mail: hrslf@studentloan.or.th ภายในเวลา 24.00 น. ของวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564
3 ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือตรวจพบว่า เอกสารวุฒิ การศึกษาซึ่งผู้สมัครนำมายืนไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือมีการปลอมแปลงเอกสาร จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น ทั้งนี้ จะดำเนินคดีกับผู้ที่ปลอมแปลงเอกสารดังกล่าวด้วย
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกโปรดติดต่อสอบถามที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 0-2016-2600 ต่อ 513 , 521

การประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาจะประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกและกําหนดวัน เวลา และสถานที่เข้ารับการสอบคัดเลือกในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘ ผ่านทางเว็บไซต์ www.studentloan.or.th หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุน ฯ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ จํานวน ๑ อัตรา”

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก