โรงพยาบาลพุนพิน รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-12 กุมภาพันธ์ 2564

โรงพยาบาลพุนพิน รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-12 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลพุนพิน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง โรงพยาบาลพุนพิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

1.ชื่อตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา เงินเดือน 11,760 บาท
2. ชื่อตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา เงินเดือน 11,760 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาพยาบาล ศาสตร์และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่งหรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
3. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งนี้ได้ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่งหรือการพยาบาลและการ ผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

3. ชื่อตำแหน่ง พนักงานธุรการ 2 อัตรา เงินเดือน 7,105 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในสาขาวิชาพาณิชยการ หรือ
3. ได้รับคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส. กำหนดว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้

กำหนดการรับสมัคร
สถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 1-12 กุมภาพันธ์ 2564 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา 08.30 น. – 12.00 น. และภาคบ่าย 13.00 น. – 16.30 น.) โทร. 077-311129 ต่อ 333