มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 2 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ – 16 มีนาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจำเต็มเวลาตามสัญญาจ้าง กลุ่มพนักงานปฏิบัติการ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์

1. บรรณารักษ์ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาบรรณรักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– มีความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นในการทำงานการปฏิบัติงาน ด้านบรรณรักษ์ และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านบรรณรักษ์ ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆที่เป็น
ประโยชน์ สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจต่างๆของหน่วยงานได้
– มีทักษะในการจัดหา คัดเลือก จำแนกหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทำบัตรรายการ ทำบรรณนุกรม ดัชนี สาระสังเขป กฤตภาค และบันทึกลงระบบฐานข้อมูลของห้องสมุด เพื่อเป็นแหล่งจัดเก็บและให้บริการได้
– สามารถให้คำแนะนำปรึกษาและบริการสืบค้นหนังสือ ตำราให้แก่ผู้รับบริการ และการเผยแพร่ความรู้ออกสู่สาธารณชนได้
– สามารถจัดเก็บข้อมูลสถิติเกี่ยวกับห้องสมุด วิธีการ และเทคนิคใหม่ๆ ในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ เทคโนโลยีและดิจิทัลที่ ทันสมัย เพื่อปรับปรุงและพัฒนางานห้องสมุด ทั้งด้านวิชาการและ การให้บริการได้
– สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS.Office และโปรแกรมการเรียนการสอน E-learning และอื่นๆที่ทันสมัย ได้เป็นอย่างดี
– มีประสบการณ์ในการทำเว็บไซต์ ฐานข้อมูล Data Analysis และ Business Intelligence จะพิจารณาเป็นพิศษ

2 นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
– มีความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นในการทำงานการปฏิบัติงาน ระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวกับงานพัสดุได้อย่างถูกต้อง
– มีความสามารถจัดทำรายละเอียดบัญชี ทะเบียนคุมทรัพย์สินเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
– มีทักษะด้านการปฏิบัติงานพัสดุเพื่อกำหนดมาตรฐาน คุณภาพพัสดุ วิเคราะห์และประเมินคุณภาพพัสดุ เสนอความเห็นเพื่อประกอบการ ตัดสินใจในการจัดหา ซื้อ วัสดุได้
– มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีและดิจิทัล ที่ทันสมัยในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
– มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน – สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Ms.Ofice และโปรแกรม การเรียนการสอน E-learning ได้เป็นอย่างดี
– มีประสบการณ์ในการทำเว็บไซต์ ฐานข้อมูล Data Analysis และ Business Intelligence จะพิจารณาเป็นพิศษ

การสมัครและวิธีการสมัคร
1 ผู้ที่สนใจสมัครติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ห้องปฏิบัติการงานบริหารบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้นที่ 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ หรือดาวน์โหลดใบสมัครและบัตรประจำตัวสอบ ได้ที่เว็บไซต์ http://www.staff.sskru.ac.th/, http://www.sskru.ac.th/
2 สมัครทางไปรษณีย์ ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครและบัตรประจำตัวผู้สอบ แนบหลักฐานการสมัคร ตามข้อ 7 โดยสั่งจ่ายไปรษณีย์ธนาณัติค่าสมัคร จำนวน 100 บาท (หนึ่งร้อย บาทถ้วน) ในนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และส่งเอกสารมาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 319 ถนนไทยพันทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 – 15 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัย ฯ จะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นวันที่ยื่นใบสมัคร
3 สมัครด้วยตนเอง ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครและแนบหลักฐานการสมัคร ตามข้อ 7 และยื่นใบสมัครที่ห้องปฏิบัติการงานบริหารบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้นที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 – 16 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก