จังหวัดตาก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

จังหวัดตาก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-19 มีนาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ ที่ทำการปกครองอำเภออุ้มผาง
อัตราเงินเดือน 10,430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

2) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 อัตรา ที่ทำการปกครองอำเภอแม่สอด
อัตราเงินเดือน 10,430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

กำหนดการรับสมัคร
(1) รับสมัครระหว่างวันที่ 15-19 มีนาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ
(2) ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ที่ทำการปกครองจังหวัดตาก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดตาก

การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
จังหวัดตากจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตามลําดับคะแนนประเมิน โดยจะ เรียงลําดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมการประเมินครั้งที่ ๑ และการประเมินครั้งที่ ๒ จากมากไปหาน้อย ในกรณีที่ คะแนนรวมเท่ากันจะให้ผู้ที่มีคะแนนการประเมินครั้งที่ ๑ มากกว่าอยู่ในลําดับที่ดีกว่า หากคะแนนการประเมิน ครั้งที่ ๒ เท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้รับเลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับที่ดีกว่า

จังหวัดตากจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ณ ป้ายประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก และทางเว็บไซต์ www.tak.go.th)

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก