สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 7 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-27 มกราคม 2564

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

1. ชื่อตำแหน่ง
1.1 ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง จำนวน 1 อัตรา
สังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่และได้รับประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

1.2 ตำแหน่งพนักงานประจำตึก จำนวน 2 อัตรา
สังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 1 อัตรา
สังกัดโรงพยาบาลวังทอง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

1.3 ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
สังกัด โรงพยาบาลชาติตระการ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. ต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับการขับรถยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีใบอนุญาตขับรถชนิดรถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถยนต์สาธารณะ ตามที่กฎหมายกำหนด

1.4 ตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา
สังกัด โรงพยาบาลบางกระทุ่ม
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

1.5 ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา
สังกัด โรงพยาบาลวัดโบสถ์
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีความรู้ความสามารถหรือความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

1.6 ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา
สังกัด โรงพยาบาลวัดโบสถ์
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1) มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน หรือ
2) ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

อัตราเงินเดือน 7,590 บาท (ไม่รวมค่าตอบแทนอื่น)

กำหนดการรับสมัคร
สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน ที่ตั้งของตำแหน่งว่างนั้น ตั้งแต่วันที่ 21-27 มกราคม 2564 ในวันและเวลาราชการ
http://www.plkhealth.go.th/www/index.php