โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-19 มีนาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)

1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ โยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม การก่อสร้าง ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น

2 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา

กำหนดการรับสมัคร
สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคาร 50 ปี ศรีสังวร โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย โทร. 0-5568-2030 ถึง 42 ต่อ 1305 ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ

การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
จังหวัดสุโขทัยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลําดับคะแนนรวมที่สอบได้ ณ ป้ายประกาศ หน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น ๓ อาคาร ๕๐ ปี ศรีสังวร โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยและทาง http://www.srisangworn.go.th โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกําหนด ๒ ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี หรือเมื่อมีประกาศรับสมัครในตําแหน่งที่ขึ้นบัญชีใหม่ แล้วแต่กรณี

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก