กรมการแพทย์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 19 อัตรา

กรมการแพทย์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 19 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-26 มกราคม 2564

รายละเอียด
ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมการแพทย์

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
1.1 ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
1.1.1 ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ (ด้านศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลเลิดสิน)
1.1.2 ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ (ด้านตจวิทยาสถาบันโรคผิวหนัง)
1.1.3 ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ (ด้านจักษุวิทยา โรงพยาบาลเมตตา ประชารักษ์ (วัดไร่ขิง))
1.1.4 ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลเวชชารักษ์ลำปาง)
1.1.5 ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ (โรงพยาบาลเลิดสิน)
1.1.6 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลสงฆ์)
1.1.7 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ)
1.1.8 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ)
1.1.9 ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลราชวิถี)
1.1.10 ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลเลิดสิน)
1.1.11 ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี)
1.1.12 ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลราชวิถี)
1.1.13 ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลสงฆ์)
1.1.14 ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันโรคทรวงอก)
1.1.15 ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน (สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี)
1.1.16 ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (สถาบันประสาทวิทยา)
1.1.17 ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน (สำนักดิจิทัลการแพทย์)

1.2.เงินเดือน
1.2 เงินเดือนที่จะได้รับตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
2. จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

กำหนดการรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 – วันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
https://dms.thaijobjob.com/