สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 16 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน – 11 พฤษภาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

1 ตำแหน่งนักวิชาการสิทธิมนุษยชนปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 11 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางกฎหมายหรือทางสังคมศาสตร์

2 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 3 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางสังคมศาสตร์

3 ตำแหน่งนักบัญชีปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบัญชี

4 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบัญชี หรือพาณิชยศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์ หรือนิติศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์

อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท และค่าตอบแทนหรือเงินอื่น ๆ ที่กฎหมายกำหนด โดยอัตราเงินเดือนให้เป็นไปตามประกาศสำนักงาน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการ ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิแบบช่วงเพื่อการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการ สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

กำหนดการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ เลขประจําตัวสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต์ http://www.nhrc.or.th หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขัน” หรือ https://nhrc.thaijobjob.com ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงกําหนดการประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ จะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ ข้างต้น

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก

ลิงค์สมัคร