ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รับสมัครผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รับสมัครผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 มีนาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานในวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์และการ สาธารณสุข

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 เพศชาย / เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชายต้องพ้นพันธะทางทหารแล้ว)
2 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ศิลปศาสตร์, อักษรศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เปรียบเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาใดสาขาหนึ่งที่หน่วยงานเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
3 มีประสบการณ์ด้านบริการการศึกษา,การบริหารการศึกษา,การจัดทำหลักสูตรการจัดการศึกษา หรือ งานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
4 สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้ดี กรณีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท ต้องมี คะแนนสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ TOEFT (IBT )70 คะแนนขึ้นไป หรือ CU-TEP 70 คะแนนขึ้นไป หรือ IELTS 5.0 หรือ TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป
5 สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office และ Internet ได้เป็นอย่างดี
6. มีความรู้ความเข้าใจการเขียนหนังสือราชการ การเขียนรายงาน และสรุปรายงาน
7 มีความรู้ด้านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสภาวิชาชีพ
8. สามารถสื่อสาร สร้างความเข้าใจให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกได้เป็นอย่างดี

กำหนดการรับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 22 มีนาคม 2564
สมัครทางไปรษณีย์ หรือ สมัครด้วยตนเอง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0 2576 6000 ต่อ 8718 (คุณพักตร์พิมล)

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทําการคัดเลือก
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกวัน เวลา และ สถานที่ทําการคัดเลือกภายหลังจากครบกําหนดรับสมัครทาง www.pccms.ac.th และ/หรือแจ้งให้ผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือกทราบทาง E-mail

การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทาง www.pccms.ac.th หรือแจ้งให้ผู้ผ่านการคัดเลือกทราบทาง E-mail

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก