สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสองแคว รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสองแคว รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-16 เมษายน 2564

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสองแคว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

1. ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างวันละ 600 บาท ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชนแดน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน/ อนามัยชุมชน/ สุขศึกษา/ ส่งเสริมสุขภาพ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ทางสุขศึกษา
2. มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
3. มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง มีบุคลิกภาพดี
4. มีจิตสำนึกรักองค์กร มีจิตเมตตาเอื้อเฟื้อ มีจิตอาสา และมีความรับผิดชอบ
5. ถ้าเป็นเพศขาย ต้องผ่านการคัดเลือกการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
6. มีความรู้ความสามารถพิเศษอื่น เช่น ความรู้ด้านการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น เป็นต้น

2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างวันละ 300 บาท ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยอด
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
2. มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
3. มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง มีบุคลิกภาพดี
4. มีจิตสำนึกรักองค์กร มีจิตเมตตาเอื้อเฟื้อ มีจิตอาสา และมีความรับผิดชอบ
5. ถ้าเป็นเพศขาย ต้องผ่านการคัดเลือกการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
6. มีความรู้ความสามารถพิเศษอื่น ๆ เช่น ความรู้ด้านการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น เป็นต้น

กำหนดการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครให้ติดต่อสมัครด้วยตนเองที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสองแคว ตั้งแต่วันที่ 1-16 เมษายน 2564 ในวัน และเวลาราชการ สามารถสอบถามทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 0-5477-7088

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก