สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 13 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 13 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม – 25 มีนาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)

ชื่อตำแหน่ง วิศวกรโยธา 3 อัตรา
ปฏิบัติงาน ณ
– สังกัดสํานักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๓ (ฉะเชิงเทรา)
– สังกัดแขวงทางหลวงชนบทปราจีนบุรี
– สังกัดแขวงทางหลวงชนบทสระแก้ว
อัตราเงินเดือน 19,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1) ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน หรือทางวิศวกรรมโครงสร้าง
(2) ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกําหนดใน ระดับภาคีวิศวกร, สามัญวิศวกร หรือวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา อัตราว่าง จํานวน ๓ อัตรา

กำหนดการรับสมัคร
1.กรณีสมัครด้วยตนเอง
– ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ขอรับหรือสามารถ downlond ใบสมัคร ได้จากเว็บไซต์สํานักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๓ (ฉะเชิงเทรา) http://drr๑๓.go.th หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์ หรือเว็บไซต์กรมทางหลวงชนบท www.drr.go.th และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ที่ส่วนอํานวยการ สํานักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๓ (ฉะเชิงเทรา) เลขที่ ๓๗๙ หมู่ ๔ ตําบลวังเย็น อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร ๐-๓๘๕๘-๙๖๔๓ ต่อ ๑๑๓ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.00 น. และ ภาคบ่าย เวลา ๑๓.00 – ๑๖.๓๐ น.

2.กรณีสมัครทางไปรษณีย์
– ผู้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ลงทะเบียนตอบรับเท่านั้น สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สํานักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๓ (ฉะเชิงเทรา) htp://drr๑๓.go.th หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” หรือเว็บไซต์กรมทางหลวงชนบท www.drr.go.th และให้ผู้สมัคร กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนถูกต้อง ลงลายชื่อด้วยตนเอง และจัดส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วน ไปยังสํานักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๓ (ฉะเชิงเทรา) ๓๕๗ หมู่ ๔ ตําบลวังเย็น อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๑๙๐ (วงเล็บมุมของ “สมัครสอบพนักงานราชการ ระบุตําแหน่งที่ประสงค์จะสมัคร”)

 

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก