กศจ.สงขลา รับสมัครคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ จำนวน 58 อัตรา

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา รับสมัครคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ จำนวน 58 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24-30 มีนาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสงขลา เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2564

1. ตำแหน่งและกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่รับสมัคร

1. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 9 อัตรา
2. กลุ่มวิชาภาษาไทย 4 อัตรา
3. กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 14 อัตรา
4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 3 อัตรา
5 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 อัตรา
6. กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 2 อัตรา
7. กลุ่มวิชาสุขศึกษา 1 อัตรา
8. กลุ่มวิชาพลศึกษา 5 อัตรา
9. กลุ่มวิชาศิลปะ/ศิลปศึกษา 1 อัตรา
10.กลุ่มวิชานาฏศิลป์ 1 อัตรา
11. กลุ่มวิชากลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ 3 อัตรา
12. เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ 1 อัตรา
13. การประถมศึกษา/การประถมศึกษา 2 อัตรา
14. กลุ่มวิชาปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 8 อัตรา
15. จิตวิทยาและการแนะแนว 2 อัตรา
16. กลุ่มวิชาบรรณารักษ์ 1 อัตรา

1.1 ตำแหน่งครูผู้ช่วย รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย ดังนี้
1.1.1 วุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ขึ้น 15,050 บาท 1.1.2 วุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี ขั้น 15,800 บาท
1.1.3 วุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี ขั้น 15,800 บาท

2. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามมาตรฐานตำแหน่ง ที่ ก.ค.ศ. กำหนด
2.2 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ครูสอนศาสนาอิสลามหรือวิทยากร อิสลาม พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราว จากเงินงบประมาณ หรือเงินรายได้ ของสถานศึกษาซึ่งทุกตำแหน่งต้องได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่งหรือสัญญาจ้างอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันไม่น้อยกว่าสามปี นับถึงวันรับสมัคร คัดเลือกวันสุดท้าย โดยผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องมีภาระงานสอนไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง หรือ 5 คาบ/สัปดาห์ ทั้งนี้การนับระยะเวลาการปฏิบัติการสอน ให้นับได้ตั้งแต่วันที่ได้รับวุฒิปริญญาตรี โดยผู้มีอำนาจอนุมัติให้สำเร็จ การศึกษาแล้ว
* เงินรายได้ของสถานศึกษา หมายความว่า เงินบริจาค ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าตอบแทน จากการให้บริการ การลงทุน การใช้ทรัพย์สินของสถานศึกษา โดยมีการนำเข้าระบบบัญชีของสถานศึกษาและ นำไปใช้จ่ายตามกฎหมายหรือระเบียบที่ทางราชการกำหนด หรือเงินรายได้อื่นตามกฎหมายหรือระเบียบ ว่าด้วยการนั้น
2.3 เป็นผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนด เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่เปิดรับสมัคร
ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารหมายเลข 2)
หากหลักฐานการศึกษามิได้ระบุสาขาวิชาเอก ที่ศึกษาไว้หรือระบุไว้แตกต่าง จากประกาศรับสมัครจะนับจำนวนหน่วยกิต จากรายวิชาที่ศึกษาตามระเบียนผลการเรียน (Transcript) ทั้งหมด ดังนี้
– ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี ต้องศึกษา เนื้อหาวิชานั้นๆ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
– ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ปี หลักสูตรต่อเนื่อง ต้องศึกษาเนื้อหาวิชา นั้นๆ ในระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต และในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ได้ไม่เกิน 90 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
2.4 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ หลักฐานที่คุรุสภาออกให้สำหรับปฏิบัติหน้าที่สอน
2.5 ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช

กำหนดการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก สามารถดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์ www.spe.go.th และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่อาคารหอสมุด “พูลศรี ประธานราษฎร์นิกร” โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันพุธที่ 24 – วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

การประกาศผลการคัดเลือก
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสงขลา จะประกาศผลการคัดเลือก โดยเรียงลําดับที่ จากผู้ได้คะแนนรวมทุกภาคจากมากไปหาน้อย ภายในวันศุกร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ณ สํานักงานศึกษาธิการ จังหวัดสงขลา และทางเว็บไซต์ www.spe.go.th

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครฯ

ดาวน์โหลดใบสมัคร ว.16