องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 28 อัตรา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 28 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม – 2 เมษายน 2564

รายละเอียด
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(1) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก 1 อัตรา ค่าตอบแทน 15,000.- บาท/เดือน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1.1 ได้รับใบอนุญาตขับรถที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ตามประเภทของเครื่องจักรกลที่กำหนด ไว้ในหน้าที่และความรับผิดชอบ มาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี
1.2 มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่ปฏิบัติ ไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรอง การทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติเกี่ยวกับการขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก ชนิดใดชนิดหนึ่งหรือหลายชนิดตามที่ระบุไว้ในหน้าที่และความรับผิดชอบ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง (ในหนังสือ รับรองจะต้องระบุขนาด/ความจุ ของเครื่องจักรกลให้ชัดเจน เช่น ปฏิบัติงานขับรถเกลี่ยขนาดตั้งแต่ 150 บี.เอส.พี. ขึ้นไป, ขับรถกะบะเท ความจุตั้งแต่ 10 ลูกบาศก์หลาขึ้นไป, ขับรถลาก รถพ่วง ขนาด 20 ตัน ขึ้นไป เป็นต้น)
1.3 การรับรองว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี จาก นายจ้างหรือหน่วยงาน จะต้องเป็นกรณีรับรองการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย กล่าวคือ ต้องมีใบอนุญาต/ ใบประกาศนียบัตรตามประเภทและชนิดที่กฎหมายกำหนด และได้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะในตำแหน่งที่สมัครจริง จึงจะถือว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติ

(2) นายเรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต 4 อัตรา ค่าตอบแทน 15,000.- บาท/เดือน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1.1 ได้รับประกาศนียบัตรนายเรือของเรือเดินในประเทศ มาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี
1.2 มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่ปฏิบัติ ไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรอง การทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมเรือที่มีขนาดไม่เกิน 250 ตันกรอส และหรือไม่เกิน 500 ตันกรอส และหรือไม่เกิน 1,600 ตันกรอส หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง
1.3 การรับรองว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี จาก นายจ้างหรือหน่วยงาน จะต้องเป็นกรณีรับรองการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย กล่าวคือ ต้องมีใบอนุญาต/ ใบประกาศนียบัตรตามประเภทและชนิดที่กฎหมายกำหนด และได้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะในตำแหน่งที่สมัครจริง จึงจะถือว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติ

(3) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 7 อัตรา ค่าตอบแทน 9,400.- บาท/เดือน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1.1 ได้รับใบอนุญาตขับรถที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ตามประเภทของเครื่องจักรกลที่กำหนด ไว้ในหน้าที่และความรับผิดชอบ มาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี
1.2 มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่ปฏิบัติ ไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรอง การทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติเกี่ยวกับการขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ชนิดใดชนิดหนึ่งหรือหลายชนิดตามที่ระบุไว้ในหน้าที่และความรับผิดชอบ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง
1.3 การรับรองว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี จาก นายจ้างหรือหน่วยงาน จะต้องเป็นกรณีรับรองการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย กล่าวคือ ต้องมีใบอนุญาต/ ใบประกาศนียบัตรตามประเภทและชนิดที่กฎหมายกำหนด และได้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะในตำแหน่งที่สมัครจริง จึงจะถือว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติ

(4) พนักงานขับรถยนต์ 3 อัตรา ค่าตอบแทน 9,400.- บาท/เดือน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1.1 ได้รับใบอนุญาตขับรถตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด มาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี
1.2 มีความรู้ความสามารถและทักษะในงานที่ปฏิบัติ ไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองการ ทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติเกี่ยวกับการขับรถยนต์ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง
1.3 การรับรองว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี จาก นายจ้างหรือหน่วยงาน จะต้องเป็นกรณีรับรองการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย กล่าวคือ ต้องมีใบอนุญาต/ ใบประกาศนียบัตรตามประเภทและชนิดที่กฎหมายกำหนด และได้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะในตำแหน่งที่สมัครจริง จึงจะถือว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติ

(5) พนักงานขับเรือยนต์ 1 อัตรา ค่าตอบแทน 9,400.- บาท/เดือน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1.1 ได้รับใบอนุญาตขับเรือยนต์ตามกฎหมายกรมเจ้าท่า มาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี
1.2 มีความรู้ความสามารถและทักษะในงานที่ปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองการ ทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติเกี่ยวกับการขับเรือยนต์ หรืองานอื่นที่ เกี่ยวข้อง
1.3 การรับรองว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี จาก นายจ้างหรือหน่วยงาน จะต้องเป็นกรณีรับรองการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย กล่าวคือ ต้องมีใบอนุญาต/ ใบประกาศนียบัตรตามประเภทและชนิดที่กฎหมายกำหนด และได้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะในตำแหน่งที่สมัครจริง จึงจะถือว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติ

(6) พนักงานวิทยุสื่อสาร 1 อัตรา ค่าตอบแทน 9,400.- บาท/เดือน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1.1 ได้รับประกาศนียบัตร ม.ศ.3 หรือ ม.3 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
1.2 ได้รับใบอนุญาตหรือใบประกาศหรือหนังสือรับรองผ่านการอบรมการใช้วิทยุสมัครเล่นหรือ วิทยุสื่อสาร มาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี
1.3 มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่ปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรอง การทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติเกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน กู้ชีพ กู้ภัย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง
1.4 การรับรองว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี จาก นายจ้างหรือหน่วยงาน จะต้องเป็นกรณีรับรองการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย กล่าวคือ ต้องมีใบอนุญาต/ ใบประกาศนียบัตรตามประเภทและชนิดที่กฎหมายกำหนด และได้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะในตำแหน่งที่สมัครจริง จึงจะถือว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติ

(7) ช่างกลเรือ 11 อัตรา ค่าตอบแทน 9,400.- บาท/เดือน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1.1 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างยนต์ มาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี หรือ
1.2 ได้รับประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นหนึ่งพิเศษ มาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี หรือ
1.3 ได้รับประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นสอง มาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี
1.4 มีความรู้ความสามารถและทักษะในงานที่ปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองการ ทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติเกี่ยวกับควบคุมระบบเครื่องยนต์ เครื่องยนต์เรือ การใช้เครื่องจักรยนต์เรือ การซ่อมบำรุงเรือ/แพขนานยนต์ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง
1.5 การรับรองว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี จาก นายจ้างหรือหน่วยงาน จะต้องเป็นกรณีรับรองการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย กล่าวคือ ต้องมีใบอนุญาต/ ใบประกาศนียบัตรตามประเภทและชนิดที่กฎหมายกำหนด และได้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะในตำแหน่งที่สมัครจริง จึงจะถือว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติ

กำหนดการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นพนักงานจ้างตามประกาศนี้ ให้ติดต่อขอรับใบสมัครและ ยื่นสมัครพร้อมหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม ถึงวันที่ 2 เมษายน 2564 ในวันและเวลาราชการ (แต่งกายด้วยชุดสุภาพ และ ประพฤติตนเป็นสุภาพชน ไม่สวมใส่กางเกงยีนส์ กางเกงขาสั้น เสื้อไม่มีแขน เสื้อยืด รองเท้าแตะ) ทั้งนี้สามารถติดต่อ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 0 7430 3105

การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
กําหนดประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ณ สํานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และทางเว็บไซต์ www.songkhlapao.go.th

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก