โรงเรียนสตรีวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 4 อัตรา

โรงเรียนสตรีวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-29 มีนาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนสตรีวิทยา เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน

1 ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท/เดือน
2 ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาเยอรมัน จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท/เดือน
3 ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท/เดือน
ระยะเวลาการจ้าง วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก
2.1 ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
1) มีวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ 2) มีสัญชาติไทย
3) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ ซึ่งออกให้โดยคุรุสภาตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
4) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
5) มีความประพฤติดี ไม่เคยต้องโทษ คือ ถูกคุมขัง ยกเว้นกรณีลหุโทษที่กระทำโดยประมาท
6) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงานทางราชการหรือเอกชน

2.2 ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาเยอรมัน เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
1) มีวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิชาเอกภาษาเยอรมัน
2) มีสัญชาติไทย
3) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ ซึ่งออกให้โดยคุรุสภาตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
4) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
5) มีความประพฤติดี ไม่เคยต้องโทษ คือ ถูกคุมขัง ยกเว้นกรณีลหุโทษที่กระทำโดยประมาท
6) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงานทางราชการหรือเอกชน

2.3 ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาจีน เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
1) มีวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา/วิชาเอกภาษาจีน
2) มีสัญชาติไทย
3) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ ซึ่งออกให้โดยคุรุสภาตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
4) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
5) มีความประพฤติดี ไม่เคยต้องโทษ คือ ถูกคุมขัง ยกเว้นกรณีลหุโทษที่กระทำโดยประมาท
6) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงานทางราชการหรือเอกชน

กำหนดการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล หรือสำนักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนสตรีวิทยา ตั้งแต่วันที่ 22-29 มีนาคม พ.ศ. 2564 ในวันเวลาราชการ

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก