สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่วันที่ 19-23 เมษายน 2564

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไม่ผ่าน ก.พ.)

ชื่อตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (วุฒิปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาสารสนเทศศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
และสถิติ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์
2. มีความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ในการบริหารจัดการและดูแลระบบฐานข้อมูลและใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

กำหนดการรับสมัคร
สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคาร วช. 2 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 19-23 เมษายน 2564 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 09.00 – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.00 น.
ขอความร่วมมือผู้สมัครสอบสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าและ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าบริเวณอาคาร ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามที่กำหนดหรือผลการตรวจวัดอุณหภูมิ ร่างกายมีค่าเกิน 37.5 องศาเซลเซียส อาจจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าบริเวณอาคาร

ดาวน์โหลด: