สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 26 อัตรา

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 26 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-29 มกราคม 2564

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว

1. ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวที่รับสมัคร ดังนี้
1.1 ฝ่ายโยธา ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้าง เดือนละ 9,400 บาท

1.2 ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
1.2.1 ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (กวาด) จำนวน 7 อัตรา อัตราค่าจ้าง เดือนละ 8,690 บาท
1.2.2 ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) จำนวน 7 อัตรา อัตราค่าจ้าง เดือนละ 8,690 บาท
1.2.3 ตำแหน่งพนักงานสวนสาธารณะ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง เดือนละ 8,690 บาท
1.2.4 ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (เก็บขนมูลฝอย) จำนวน 4 อัตรา อัตราค่าจ้าง เดือนละ 9,400 บาท
1.2.5 ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำ) จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าจ้าง เดือนละ 9,400 บาท
1.2.6 ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถตัดแต่งกิ่งไม้ไฮโดรลิก) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง เดือนละ 9,400 บาท
1.2.7 ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถยกกระเช้า) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง เดือนละ 9,400 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1 ผู้สมัครสอบและคัดเลือกต้องเป็นผู้มีความรู้ และความสามารถเหมาะสมกับการ ปฏิบัติงานในหน้าที่
2 ผู้สมัครสอบและคัดเลือกในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ต้องได้รับประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย
3 ผู้สมัครสอบและคัดเลือกในตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (เก็บขนมูลฝอย), พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำ), พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถตัดแต่งกิ่งไม้ไฮโดรลิก), พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถยกกระเช้า) ต้องได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบได้ ไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย (ประเภทที่ 2)
ผู้สมัครสอบและคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามประกาศนี้ ครบถ้วนภายในวันปิดรับสมัคร หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครสอบและคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติ ไม่ครบถ้วน จะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบและคัดเลือกตั้งแต่ต้น

กำหนดการรับสมัคร
สถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้แสดงหลักฐานเพื่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายปกครอง ชั้น 6 สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ระหว่างวันที่ 21 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2564 ภาคเช้าตั้งแต่ เวลา 08.00 – 12.00 น. ภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ซึ่งไม่มีค่าธรรมเนียม ในการรับสมัคร ผู้สมัครสอบและคัดเลือกต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยต้องตรวจวัดอุณหภูมิ และสวมหน้ากากอนามัยตลอดการสมัครสอบ

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก