เทศบาลเมืองบางบัวทอง รับสมัครสอบเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานเขียนตั๋ว

เทศบาลเมืองบางบัวทอง รับสมัครสอบเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานเขียนตั๋ว ตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 เมษายน 2564

รายละเอียด
ประกาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานเขียนตั๋ว จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 9,140 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิ หรือเคยดำรงตำแหน่ง ดังต่อไปนี้
(1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุหนือย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา
(2) เคยดำรงตำแหน่งในตำแหน่งในตำแหน่งพนักงานรักษาสถานที่และความสะอาด ไม่น้อยกว่า 3 ปี กรณีที่มีวุฒิการศึกษาต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือดำรงตำแหน่งไม่น้อยกว่า 2 ปี กรณีที่มีวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าขึ้นไป

กำหนดการรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันขอรับใบสมัครสอบแข่งขันและยื่นใบสมัคร ด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม ถึง วันจันทร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564 ในวันและ เวลาราชการ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล โทรศัพท์ หมายเลข 0-2571-7673 ต่อ 308

ประกาศรับสมัคร https://www.facebook.com/2062823297111185/posts/3949295088463987/