สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 3 อัตรา

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 3 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม – 11 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียด
ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)

1. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ อัตราว่าง 2 อัตรา
ค่าจ้างที่จะได้รับ เดือนละ 15,990 บาท มีค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้งาน หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร

2. นักจัดการงานทั่วไป อัตราว่าง 1 อัตรา
ค่าจ้างที่จะได้รับ เดือนละ 13,300 บาท มีค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา
2. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้งาน

กำหนดการรับสมัคร
สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เลขที่ 268/1 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0 2202-6800 ต่อ 1518 ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น.) โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัคร

การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
กรมการแพทย์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ทั่วไปตามลําดับคะแนนสอบ ณ บอร์ดงานบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น ๕ อาคารดํารง นิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ และทางเว็บไซต์ http://www.nci.go.th/ โดยบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรให้ เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อครบกําหนด ๒ ปี นับแต่วันประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร หรือนับแต่ วันประกาศรับสมัครในตําแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณีหรืออาจไม่ขึ้นบัญชีก็ได้

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก