โรงพยาบาลพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป1 อัตรา

โรงพยาบาลพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง15,900 บาท สถานที่ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
2. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา ทางวิทยาคลินิก สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางพลศึกษาหรือทางสุขศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศกรรมสิ่งแวดล้อม หรือทางวิศกรรมสุขาภิบาล สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

กำหนดการรับสมัคร
สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงพยาบาลพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2564 – 3 กุมภาพันธ์ 2564 ในวันและเวลาราชการ

การประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะและ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จะประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ให้ทราบภายใน วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช และทาง http://www.nakhonsihealth.org/

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก