องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 19 อัตรา

อบต.บางเสาธง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 19 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-16 มีนาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

พนักงานจ้างตามภารกิจ
1) ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทางหรือสาขาวิชาการ วางแผน การบริหาร การบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิจัย หรือในทางหรือ สาขาวิชาที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทางหรือสาขาวิชา การวางแผน การบริหาร การบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิจัย หรือในทางหรือ สาขาวิชาที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง

2) ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง ศึกษา ศึกษาศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรองให้บรรจุและแต่งตั้งเป็น พนักงานครูหรือข้าราชการครูได้
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง ศึกษา ศึกษาศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรองให้บรรจุและแต่งตั้งเป็น พนักงานครูหรือข้าราชการครูได้
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง ศึกษา ศึกษาศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรองให้บรรจุและแต่งตั้งเป็น พนักงานครูหรือข้าราชการครูได้

3) ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ประเภทคุณวุฒิ) จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางการศึกษา ศึกษาศาสตร์ เฉพาะสาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษาหรือการศึกษาปฐมวัย หรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุ สภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

4) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 9,400 – 11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิค เขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่น ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ ตำแหน่งนี้ได้
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง บัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิค เขียนแบบวิศวกรรม เครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่น ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ ตำแหน่งนี้ได้
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิค เขียนแบบ วิศวกรรม เครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่น ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ ตำแหน่งนี้ได้

5) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1) มีความรู้ความชำนาญในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบาได้เป็นอย่างดี
2) ได้รับอนุญาตขับรถตรงตามที่กฎหมายกำหนด (ใบอนุญาตขับรถ ประเภท 2)
3) มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่และมีความรู้ในเรื่องใน การขับเครื่องจักรกลขนาดเบามาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีหนังสือรับรองประกอบอาชีพในตำแหน่งพนักงาน ขับรถ (ใบอนุญาตขับรถ ประเภท 2) ของหน่วยงานเอกชนหรือหน่วยงานราชการ

6) พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1) มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในการขับรถยนต์
2) ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตาม พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 ตรงตามกฎหมาย กำหนด
3) มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่และมีความรู้ในเรื่อง การขับรถยนต์ ไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีหนังสือรับรองประกอบอาชีพในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ของหน่วยงานเอกชนหรือ หน่วยงานราชการ

พนักงานจ้างทั่วไป
1) พนักงานดับเพลิง จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่และมีความรู้ในเรื่องเครื่องมือดับเพลิงและน้ำยา เคมีต่าง ๆ หรือได้รับประกาศนียบัตรจากหน่วยบรรเทาสาธารณภัยหรือได้รับการฝึกจากหน่วยดับเพลิงของทางราชการมาแล้ว โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยที่ฝึกให้

2) คนสวน จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่

3) คนงานทั่วไป จำนวน 7 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง มีความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่

กำหนดการรับสมัคร
สถานที่รับสมัคร ผู้สนใจต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8-16 มีนาคม 2564 (ในวันและ เวลาราชการ) โทร.0-2707-1672 ต่อ 115

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ ในวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธงทางเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง หรือ Facebook : อบต.บางเสาธง http://obt-bangsaotong.go.th/

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

– ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง.pdf
– ใบสมัคร.pdf